Gmina Kwilcz

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz kadencji 2023-2024

W dniu 17 kwietnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz. Pierwszą sesję MRG poprowadził Grzegorz Korpik, Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz. W trakcie obrad młodzieżowi radni złożyli ślubowanie, formalnie obejmując mandat. W ramach obrad dokonano wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:

·         Przewodnicząca – Julia Kawka

·         Wiceprzewodniczący – Miłosz Prętki

·         Sekretarz – Adam Wolski

prezydium 

rada 

__________________________________________________________

W dniu 23 stycznia 2023 r. uruchomiona została procedura wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz kadencji 2023-2024. Informacja o uruchomieniu procedury naboru została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie informacyjnej www.kwilcz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu. Zgodnie z punktem 2 Harmonogramu naboru zgłaszanie się kandydatów następować miało w terminie  poprzez od 30 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza. W wymaganym terminie, tj. do 17 lutego 2023 r. wpłynęło tylko 6 zgłoszeń, w związku z czym wyznaczony został dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów (od 22 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.). W dodatkowym terminie wpłynęły 3 zgłoszenia. 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą do MRG Wójt powołał Zespół do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz (w skład którego weszli: Stanisław Mannek, Sławomir Wrembel, Grzegorz Korpik, Agata Ceglarek oraz Martin Halasz), który na posiedzeniu w dniu 22 marca 2023 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy zgłoszeniowych. Wszystkie złożone dokumenty były kompletne oraz spełniały wymogi formalne.  Kandydaci do dokumentów dołączyli opis aktywności i doświadczenia potwierdzający dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz swoje pomysły na działania w MRG. 

Do Młodzieżowej Rady Gminie Zespół wybrani zostali:

·         Adrian Magda z Kurnatowic (uczeń Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach);

·         Julia Wesoły z Lubosza (uczennica Szkoły Podstawowej w Luboszu);

·         Stanisław Paweł Sokółka z Rozbitka (uczeń Szkoły Podstawowej w Kwilczu);

·         Zofia Kozubowska z Lubosza (uczennica Szkoły Podstawowej w Luboszu);

·         Julia Joanna Kawka z Kwilcza (uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie);

·         Miłosz Prętki z Lubosza (uczeń Szkoły Podstawowej w Luboszu);

·         Jan Karol Spychała z Kwilcza (uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie);

·         Kajetan Leon Lehmann z Kwilcza (uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach);

·         Adam Wolski z Kubowa (uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Pniewach).

Objęcie mandatu radnego Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz nastąpi na sesji inauguracyjnej, która planowana jest na dzień 17 kwietnia br., po złożeniu przez radnego ślubowania.

Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz życzymy powodzenia!